Chi tiết bài viết - Xã Gio An - Gio Linh

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 05/2023/TT-BTP ngày 24/8/2023 quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp tại chính quyền địa phương.Theo đó, danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp tại chính quyền địa phương được quy định cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực lý lịch tư pháp

Vị trí công tác định kỳ chuyển đổi có 01 vị trí: Giải quyết yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

2. Lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch

Vị trí công tác định kỳ chuyển đổi có 03 vị trí gồm:

Giải quyết các thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài;

Giải quyết việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch.

Giải quyết hồ sơ xin nhập, xin thôi, xin trở lại quốc tịch Việt Nam; cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam; giấy xác nhận là người gốc Việt Nam.

3. Lĩnh vực nuôi con nuôi

Vị trí công tác định kỳ chuyển đổi có 01 vị trí: Giải quyết việc nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

4. Lĩnh vực công chứng, luật sư, đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, hòa giải thương mại, thừa phát lại

Vị trí công tác định kỳ chuyển đổi có 06 vị trí gồm:

- Thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng; hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng.

- Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.

- Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, thu hồi, thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

- Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, thu hồi, thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

- Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, thu hồi, thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại, Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại, Chi nhánh, văn phòng đại diện Trung tâm hòa giải thương mại thành lập ở nước ngoài.

- Thẩm định hồ sơ và thực hiện thủ tục trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép thành lập, chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng, chấm dứt hoạt động của Văn phòng thừa phát lại.

Đồng thời, Thông tư quy định thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là 5 năm. 

Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm được phân công làm việc ở vị trí công tác đó theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 Các trường hợp thuộc diện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đã được phân công làm việc ở vị trí công tác đó trước ngày 7/10/2023 thì cơ quan, đơn vị tiếp tục theo dõi, tính thời gian giữ vị trí công tác để rà soát định kỳ chuyển đổi theo thời hạn quy định tại Thông tư này.

Thông tư 05/2023/TT-BTP có hiệu lực thi hành từ ngày 07/10/2023.

                                                                                                                                         TP-HT