Chi tiết bài viết - Xã Gio An - Gio Linh

I. Công tác chỉ đạo điều hành.

Thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn, UBND xã Gio An đã xây dựng tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến các ban ngành, đoàn thể, cán bộ công chức về nội dung chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 3647/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 29/3/2022 của UBND huyện Gio Linh về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Gio Linh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 10/02/2023 của UBND huyện Gio Linh về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023.

UBND xã đã ban hành các văn bản để chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền CCHC như sau:Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 10/01/2022 về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn xã Gio An năm 2022; Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 10/01/2022 về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn xã; Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 10/01/2022 về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn xã năm 2022; Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 11/01/2022 về cung cấp dịch vụ công trực tuyến xã Gio An năm 2022; Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 11/01/2022 về cải cách hành chính xã Gio An năm 2022; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 11/01/2022 về thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 26/01/2022 về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 27/01/2022 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 10/02/2022 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 16/02/2022 về ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022; Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 29/3/2022 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 15/04/2022 về cải cách hành chính trên địa bàn xã Gio An giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2023.

II. Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền CCHC năm 2022

  1. Kết quả thực hiện các hoạt động tuyên truyền CCHC.

Công tác tuyên truyền CCHC đã được phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công chức và người lao động tại các cơ quan đơn vị bằng các hình thức khác nhau:

- Đã tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh ở các thôn đồng thời gửi các văn bản quan trọng có liên quan đến công tác cải cách hành chính của cấp trên đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn để nghiên cứu, triển khai thực hiện nhằm để cán bộ công chức và các tầng lớp nhân dân nắm bắt được chủ trương, kế hoạch CCHC của tỉnh, huyện, đặc biệt là thủ tục hành chính để mang lại hiệu quả cao nhất. 

-  UBND xã thực hiện nghiêm túc các quy định về niêm yết, công khai các thủ tục hành chính được tập trung về đầu mối, mức lệ phí và các giấy tờ, hồ sơ liên quan được niêm yết công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nắm bắt và thực hiện.

- Đồng thời đã tiến hành lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các cuộc họp cơ quan đầu tháng, hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan.

Công tác tuyên truyền tập trung vào các nội dung như:  

- Tuyên truyền nội dung chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ.

- Tuyên truyền các nội dung hiện đại hóa hành chính, Chính quyền điện tử theo Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 17/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025

 - Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo về cải cách hành chính của huyện Gio Linh và kế hoạch cải cách hành chính của UBND xã Gio An năm 2022.

- Tuyên truyền CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC); tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung, các TTHC đã được đơn giản hóa, mới ban hành; đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Thông tin kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về các quy định hành chính, TTHC.

- Tuyên truyền cải cách tổ chức bộ máy và các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã; đổi mới phương thức quản lý cán bộ, công chức; trong đó chú trọng tuyên truyền công tác đào tạo, bồi dưỡng, chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao; kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

- Tuyên truyền cải cách tài chính công, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài sản công của đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Những thuận lợi và khó khăn.

* Thuận lợi:

 - Công tác cải cách hành chính nói chung và lĩnh vực tuyên truyền về cải cách hành chính nói riêng trong năm qua luôn được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của cấp Đảng, chính quyền, sự đồng thuận của Mặt trận và nhân dân qua đó tạo sự thuận lợi trong việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính.

- Thông qua tuyên truyền công tác cải cách hành chính, đặc biệt là việc tuyên truyền các TTHC đã giúp người dân đã nắm bắt, hiểu và thực hiện.

* Khó khăn

- Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền về cải cách hành chính còn tồn tại một số hạn chế đó là:

- Việc trang cấp thiết bị mặc dù đã được quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu; đội ngũ cán bộ còn thiếu, chủ yếu làm kiêm nhiệm, phụ trách nhiều lĩnh vực nên giải quyết một số công việc chậm thời gian.

- Nguồn kinh phí phục vụ cho công tác tuyên truyền cải cách hành chính còn hạn chế, không đủ để đáp ứng yêu cầu công việc.

III. Kiến nghị, đề xuất

Để tăng cường nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền CCHC trong thời gian tới, UBND xã đề nghị cấp trên quan tâm tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cán bộ, công chức phụ trách công tác cải cách hành chính. Đồng thời quan tâm có chính sách hỗ trợ về kinh phí, đảm bảo trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu công việc.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

- Tiếp tục tăng cường quán triệt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cải cách hành chính để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và tính tự giác của cán bộ, công chức, trong tổ chức thực hiện.

- Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính bằng nhiều hình thức thiết thực để nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp nâng cao nhận thức và giám sát hiệu quả việc thực hiện.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về cải cách hành chính đến tận người dân và nâng cao hơn nữa nhận thức cũng như ý thức trách nhiệm của các cán bộ công chức để thực hiện đúng quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, "một cửa điện tử " và thời gian theo quy định.

Trên đây là báo cáo của UBND xã Gio An về việc thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023./.

                                                                                                                                                 VH-XH