Chi tiết bài viết - Xã Gio An - Gio Linh

Hướng tới kỷ niệm Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (09/11), Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên Trang thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên (baocaovien.vn) và Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (moj.gov.vn).



B00301112023

Tham gia Cuộc thi tại địa chỉ https://baocaovien.vn và  https://moj.gov.vn 

Cuộc thi hướng đến các đối tượng là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; các tầng lớp Nhân dân. Trong đó, lực lượng báo cáo viên các cấp, đội ngũ tuyên truyền viên của Đảng, báo cáo viên pháp luật các cấp và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã là nòng cốt.

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên Trang thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương tại địa chỉ: https://baocaovien.vn và Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp tại địa chỉ: https://moj.gov.vn và các báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử có link liên kết cuộc thi.

Nội dung thi về chủ trương, đường lối của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Cuộc thi được tổ chức từ ngày 09/11/2023 đến hết ngày 29/11/2023 gồm 03 tuần thi: tuần thứ nhất bắt đầu từ ngày 09/11/2023 đến hết ngày 15/11/2023; tuần thứ hai bắt đầu từ ngày 16/11/2023 đến hết ngày 22/11/2023; tuần thứ ba bắt đầu từ ngày 23/11/2023 đến hết ngày 29/11/2023.

 Mỗi tuần thi có một bộ câu hỏi gồm 10 câu, trong đó có 09 câu trắc nghiệm liên quan đến nội dung thi được lựa chọn ngẫu nhiên từ bộ đề của Ban tổ chức và 01 câu dự đoán số người trả lời chính xác tất cả các câu trắc nghiệm. Mỗi lượt thi trực tuyến kéo dài tối đa 10 phút. Bài dự thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đủ 10 câu hỏi. Mỗi tuần thi, người dự thi được tham gia tối đa 03 lần thi.

          Cơ cấu giải thưởng gồm: 01 giải nhất, trị giá 5.000.000 đồng; 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng; 03 giải ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng; 10 giải khuyến Khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng. Kết thúc mỗi tuần thi, Ban tổ chức cuộc thi sẽ công bố kết quả các cá nhân đạt giải trên Trang thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên và Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

 Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của ngành tuyên giáo và ngành tư pháp trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần đưa chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đồng thời, khẳng định trách nhiệm và quyết tâm của ngành tuyên giáo và ngành tư pháp trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.