Chi tiết bài viết - Xã Gio An - Gio Linh

Báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Phụ lục chấm điểm và tài liệu đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ GIO AN

Số:     /BC-UBND

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gio An, ngày       tháng      năm 2023

BÁO CÁO

Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

 
   

Thực hiện Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư  số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND xã Gio An báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 với những nội dung như sau:

I. Kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

1. Về chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc tổ chức thực hiện ở địa phương đã được quan tâm, chú trọng. Toàn thể cán bộ, công chức xã đã nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa của việc triển khai nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Để nghiêm túc tổ chức thực hiện theo quy định tại Quyết định số 25/QĐ-TTg, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 26/01/2022 về phổ biến, giáo dục pháp luật hoà giải ở cơ sở xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Đồng thời, ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 26/01/2022 về thực hiện quy định về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nhằm triển khai nhiệm vụ và phân công đội ngũ công chức tự theo dõi, đánh giá chấm điểm các tiêu chí theo hướng dẫn tại thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày của Bộ Tư pháp.

2. Kết quả tự chấm điểm, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu

a) Đối với tiêu chí 1:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 01/02 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 02/02 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/02 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 9/10 điểm.

b) Đối với tiêu chí 2:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 04/06 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 06/06 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/06 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 27,5/30 điểm.

c) Đối với tiêu chí 3:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 02/03 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 02/03 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 01/03 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 11/15 điểm.

d) Đối với tiêu chí 4:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 05/05 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 05/05 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/05 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 20/20 điểm.

đ) Đối với tiêu chí 5:

- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 03/04 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 04/04 chỉ tiêu.

- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/04 chỉ tiêu.

- Số điểm đạt được của tiêu chí: 24,5/25 điểm.

3. Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

a) Số tiêu chí đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 05/05 tiêu chí.

b) Tổng điểm số đạt được của các tiêu chí: 92/100 điểm (sau khi làm tròn).

c) Trong năm đánh giá, không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

II. Những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu và đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đề xuất giải pháp khắc phục

  1. Thuận lợi

Việc triển khai đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật đã được Đảng ủy, UBND xã quan tâm chỉ đạo triển khai nghiêm túc, bảo đảm công khai minh bạch, dân chủ đúng quy định của pháp luật. Qua đó đã đạt được những kết quả quan trọng, nhất là công tác chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn và tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ và nhân dân.

Công cuộc cải cách hành chính và thực hiện dân chủ ở cơ sở đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

  1. Tồn tại, hạn chế

- Về tổ chức thực hiện: Nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật mặc dù đã được xác định là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, căn cứ vào phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình để thực hiện các tiêu chí. Tuy nhiên, cán bộ, công chức được phân công đảm nhiệm từng tiêu chí của công tác theo dõi, đánh giá, cập nhật tài liệu về các chỉ tiêu để đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật chưa được tập huấn. Dẫn đến nhiều cán bộ, công chức còn mơ hồ trong công tác thực hiện và khi tiếp cận với thuật ngữ chuẩn tiếp cận pháp luật. Chủ yếu nghiên cứu các chỉ tiêu, tiêu chí qua tài liệu văn bản, hướng dẫn.

- Về nguồn lực thực hiện:

+ Việc triển khai thực hiện nguồn lực cho công tác này còn chưa được chuẩn bị, kinh phí chủ yếu trích từ nguồn kinh phí thường xuyên của xã nên việc triển khai thực hiện chưa được toàn diện.

+ Thực hiện chiến lược Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, hiện nay tất cả hồ sơ thủ tục hành chính phải tiến hành số hoá trên môi trường điện tử trong khi đó hiện nay, UBND xã chỉ được bố trí 01 công chức đảm nhận lĩnh vực Tư pháp – hộ tịch. Khối lượng công việc nhiều, vì vậy, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện công tác theo dõi, đánh giá, cập nhật tài liệu về các chỉ tiêu để đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cũng như hiệu quả công việc.

  1. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục

- Đề nghị cấp trên tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời cho địa phương về công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tăng cường biên soạn và phát hành các tài liệu về chuẩn tiếp cận pháp luật để địa phương làm tài liệu thực hiện. Chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức, mô hình phù hợp như: Tại các nhà văn hóa thôn nên bố trí các phòng đọc, các văn bản pháp luật hoặc các thủ tục hành chính liên quan đến sinh hoạt cộng đồng.

- Nâng cao vai trò chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ và phân công trách nhiệm cụ thể giữa các ngành, các bộ phận chuyên môn trong việc đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức xã. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động cơ quan hành chính các cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

- Quá trình triển khai thực hiện việc đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, nhận thấy: Tại chỉ tiêu 2, tiêu chí 3 về hỗ trợ kinh phí cho hoạt động hòa giải ở cơ sở theo đúng quy định của pháp luật. Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP và Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa  giải cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Quyết định số: 18/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa  giải cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, thực tế nguồn ngân sách ở địa phương xã, phường thị trấn trên địa bàn huyện nói chung và xã Gio An nói riêng còn hạn chế, chưa bố trí được nguồn kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở do đó đối với tiêu chí này, xã Gio An không đảm bảo. Để thực hiện tốt cho công tác xây dựng xã, phường thị trấn có hiệu quả, đề xuất Cơ quan có thẩm quyền cấp trên bố trí nguồn kinh phí riêng cho hoạt động hòa giải ở cơ sở.

III. Mục tiêu, kế hoạch thực hiện

1. Mục tiêu thực hiện: Tiếp tục duy trì xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin của người dân, góp phần xây dựng xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

2. Kế hoạch thực hiện

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, mục đích của hoạt động chuẩn tiếp cận pháp luật và các quy định pháp luật liên quan bằng nhiều hình thức thích hợp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, các bộ phận và người dân về xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Tiếp tục nâng cao các tiêu chí tiếp cận pháp luật, cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân đối với thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, giải quyết thủ tục hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, giải quyết kịp thời mâu thuẫn, tranh chấp, vướng mắc, kiến nghị, phản ánh của công dân.

- Chỉ đạo công chức Tư pháp – Hộ tịch và các công chức chuyên môn thuộc UBND xã triển khai thực hiện tiêu chí về tiếp cận pháp luật đảm bảo đúng quy định.

IV. Đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

Ủy ban nhân dân xã Gio An kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị xem xét, quyết định công nhận xã Gio An đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

Kèm theo báo cáo này gồm có:

1. Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu;

2. Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của Nhân dân, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

3. Tài liệu khác có liên quan (nếu có).

 Nơi nhận:

- UBND huyện (Qua Phòng Tư pháp);

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Văn Song