Chi tiết bài viết - Xã Gio An - Gio Linh

I. 08 LUẬT

1. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

2. Luật Đấu thầu

3. Luật Giá

4. Luật Giao dịch điện tử

5. Luật Hợp tác xã

6. Luật Phòng thủ dân sự

7. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an Nhân dân

8. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.II. 17 NGHỊ QUYẾT

1. Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội,Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

2. Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thfu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

3. Nghị quyết Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023

4. Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024

5. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “ Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế -xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”

6. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023”

7. Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV

8. Nghị quyết giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID –19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng

9. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021

10. Nghị quyết về phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội; phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của Chương trình mục tiêu quốc gia

11. Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hoà –kết nối với tình Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận

12. Nghị quyết miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hộikhoá XV

13. Nghị quyết bầu Uỷ viên Uỷ ban Thườngvụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc họi và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khoá XV

14. Nghị quyết bầu Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội khoá XV

15. Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026

16. Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao

17. Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV