Chi tiết bài viết - Xã Gio An - Gio Linh

Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua với 466/472 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 94,33% tổng số đại biểu).

Luật Hợp tác xã (sửa đổi) gồm 12 chương và 115 điều và có hiệu lực thi hành vào ngày 01/7/2023Những điểm mới quan trọng của Luật Hợp tác xã (sửa đổi) sau khi đã được Quốc hội thông qua như sau:

Quy định về thành lập doanh nghiệp của HTX, liên hiệp HTX và góp vốn, mua cổ phần tham gia doanh nghiệp: Quy định này nhằm mục tiêu hỗ trợ hoạt động, liên kết, tiêu thụ, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HTX, liên hiệp HTX.
+ Tại khoản 2 và khoản 3 Điều 81 quy định trường hợp HTX, liên hiệp HTX thành lập doanh nghiệp thì HTX, liên hiệp HTX thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan; Hợp đồng giao dịch giữa HTX, liên hiệp HTX và doanh nghiệp được thành lập phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với chủ thể pháp lý độc lập.

+ Tại khoản 2 Điều 82 quy định: Trường hợp HTX, liên hiệp HTX góp vốn, mua cổ phần tham gia doanh nghiệp thì HTX, liên hiệp HTX thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, cổ đông của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật HTX có liên quan.

- Quy định về huy động vốn từ thành viên tại khoản 1 Điều 79 và hoạt động tín dụng nội bộ trong HTX, liên hiệp HTX tại Điều 83: Quy định này nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX, liên hiệp HTX. Các hợp đồng tín dụng nội bộ đã được ký trước ngày 01/01/2024 thì được các bên tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng nhưng không được gia hạn hợp đồng.
- Bỏ quy định về chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên trong HTX, liên hiệp HTX tại Điều 79 và một số điểu khoản có liên quan nhằm bảo đảm phản ánh đúng bản chất của HTX, liên hiệp HTX là đối nhân, không phải là đối vốn như doanh nghiệp, tránh hiện tượng mua, bán phần vốn góp tương tự như công ty cổ phần, thao túng, chi phối của một số cá nhân, tổ chức đối với hoạt động của HTX, liên hiệp HTX, đặc biệt là đối với HTX, liên hiệp HTX đã được Nhà nước hỗ trợ nhiều nguồn lực.

                                                                                                                                              TPHT